Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van BOTS Bootcamp & Obstacles ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van BOTS Bootcamp & Obstacles en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een looptijd van minimaal zes maanden waarna het lid de mogelijkheid heeft om na schriftelijke berichtgeving het lidmaatschap op te zeggen. De opzegtermijn hierin bedraagt 1 maand.

Bij ziekte of blessure langer dan 3 maanden kan restitutie of opschorting van het variabele deel van de contributie plaats vinden. U dient dit tijdig en schriftelijk aan te vragen. Verzoeken achteraf worden niet in behandeling genomen.

Budokai Breda en Bots Bootcamp & Obstacles kan in de zomerperiode en bij feestdagen een aangepast rooster invoeren. Dit is reeds verrekend in de maandelijkse contributie.

Het lid verklaard hierbij dat hij/zij op eigen risico sport en dat eventuele kosten ontstaan door enig ongeval of letsel, geheel door hem/haar worden gedragen. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee kan brengen.  Het lid waard Budokai Breda en BOTS Bootcamp & Obstacles vrij van aanspraken van derden in deze.  Budokai Breda en Bots Bootcamp & Obstacles is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

Voor inschrijving wordt € 15,- per inschrijving administratieve kosten in rekening gebracht.

 

De contributie dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische incasso. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan op de eerste dag van de nieuwe maand kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. Bij het niet automatisch kunnen incasseren van de lidmaatschapsgelden worden per keer €1 5,- administratiekosten berekend. Bij herhaaldelijk niet kunnen incasseren zal er een incassobureau worden ingeschakeld en zijn eventuele gerechtelijke kosten voor rekening van beovengenoemd lid. De contributie welke verschuldigd is, kan door Budokai Breda en BOTS Bootcamp & Obstacles jaarlijks worden aangepast. De cursist heeft hierbij het recht om de overeenkomst na wijziging van de contributieprijs , op te zeggen.

 

Indien de cursist de instructies en/of huisregels overtreedt, is dat een reden om de toegang  verder te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beeindigen. Waarbij het lid gehouden blijft om de verschuldigde periode, inclusief een opzegtermijn van 1 maand te voldoen.

 

Door digitale ondertekening  machtig ik Budokai Breda het verschuldigde bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven.

 

Budokai Breda en/of BOTS Bootcamp & Obstacles zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Ik verklaar hierbij dat ik op de hoogte ben van de risico’s en gevaren bij Budokai Breda en/of BOTS Bootcamp & Obstacles.

• 1) Ik weet dat aan de Budokai breda en BOTS Bootcamp & Obstacles training risico’s verbonden zijn.

• 2) Ik zie ten opzichte van alle Budokai breda en BOTS Bootcamp & Obstacles medewerkers in de ruimste zin des woords (hierna te noemen: gevrijwaarde partij) af van schadeaanspraken in welke vorm dan ook, voor schadegevallen welke kunnen onstaan in samenhang met de activiteiten van Budokai Breda en  BOTS Bootcamp & Obstacles.

Het afzien van schadeaanspraken geldt in het bijzonder voor verwondingen in welke vorm dan ook.

Dit geldt ook indien deze verwondingen mijn dood tot gevolg hebben. Ook mijn erfgenamen kunnen als gevolg van deze vrijwaringsverklaring geen aanspraken tegenover de gevrijwaarde partij geldend maken. Ik verklaar dan ook uitdrukkelijk dat geen schadeclaim zal worden ingediend tegen de gevrijwaarde partij noch door mijzelf, noch door mijn familie, erfgenamen of voogd.

• 3) Ik aanvaard, wanneer ik deelneem aan de activiteiten van Budokai Breda en  BOTS Bootcamp & Obstacles van de gevrijwaarde partij, persoonlijk alle risico’s voor enig letsel of schade in samenhang met de activiteiten van Budokai Breda en BOTS Bootcamp & Obstacles van de gevrijwaarde partij, die door mijn inschrijving en deelname zou kunnen ontstaan. Dit geldt met betrekking tot alle soorten risico ‘s, zowel voorziene als onvoorziene.

• 4) Ik verklaar over een goede gezondheid te beschikken.

• 5) Ik begrijp dat deze verklaring als overeenkomst bindend is, uitdrukkelijk niet

alleen ter informatie bedoeld is en ik verklaar dat ik dit document uit vrije wil heb ondertekend.

Ik ben mij ervan bewust dat ik door ondertekening van deze verklaring Budokai Breda en BOTS Bootcamp & Obstacles van iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook vrijstel, ook financiële schade die door mijzelf mijn rechtsvertegenwoordiger en andere partijen als gevolg van mijn deelname aan de activiteiten van Budokai Breda en BOTS Bootcamp & Obstacles zou kunnen ontstaan.